Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden

1.0 Algemeen

 • Onder deze Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Medical Event Assistance, eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam, die deze voorwaarden hanteert, lid van de VvAA. Werkend volgens de richtlijnen van Protocollaire Eerste Hulp, Oranje Kruis/NIBHV/NRR, GHOR.
 • Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van opdrachtnemer.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 • Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand

2.0 AANVRAAG HULPVERLENING BIJ EVENEMENT

 • De aanvraag dient middels het aanvraagformulier minimaal 4 weken voor inzet bij ons binnen te zijn. Deze tijd is nodig voor de werving, planning en de inzet van hulpverleners. Indien de aanvraag korter dan vier weken is ingediend, kan er een toeslag gerekend worden.
 • Wij nemen zo snel als voor ons mogelijk is contact met de aanvrager op om het evenement door te spreken.
 • Wij houden ons het recht voor dat wij eventueel geen hulpverleners kunnen regelen.
 • De aanvrager dient indien van toepassing in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen deze dienen in kopie of digitaal bestand voor aanvang evenement bij ons aangeleverd te worden.
 • De operationeel commandant medisch bepaald (eventueel naar eis vergunning mits de zorg gewaarborgd kan worden) het aantal hulpverleners.
 • De aanvrager verzorgd de consumpties voor de hulpverleners. (Als aanvrager niet aan deze eis kan voldoen, worden hiervoor kosten in rekening gebracht)
 • De aanvrager betaalt de eventuele reiskosten / onkostenvergoeding.
 • Indien de hulpvraag in het weekend of nacht is, kan er een extra toeslag berekend worden.

2.0 HET EVENEMENT

 • De EHBO post dient voor het publiek duidelijk zichtbaar en herkenbaar te zijn.
 • De EHBO post dient een afgescheiden, niet voor het publiek toegankelijke plaats te zijn met voldoende beschutting en ruimte voor hulpverleners om hun werk te kunnen doen.
 • De EHBO post dient te zijn voorzien van goede stoelen en een degelijke tafel en een werkende koelkast.
 • De EHBO post dient te zijn voorzien van stromend(leiding) water, of voldoende schoon water op voorraad te hebben.
 • De EHBO post dient te zijn voorzien van elektriciteit en goede verlichting (indien noodzakelijk)
 • Voor kleinere evenementen is het niet direct noodzakelijk een EHBO post in te zetten.

3.0 VERZEKERING

 • Bij een ongeval van een hulpverlener of bezoeker wordt als eerste gebruik gemaakt van de verzekering van de aanvrager. Als deze niet toereikend is zullen we onze eigen verzekering inschakelen.
 • De hulpverleners zullen geen voorbehouden handelingen verrichten
 • Voor de hulpverlener is door Medical Event Assistance een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar op basis van de met ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren. Wij geven op eerste verzoek van de Organisator de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering aan Organisator ter inzage.

4.0 AANSPRAKELIJKHEID

 • De Organisator vrijwaart Medical Event Assistance van aanspraken van derden die niet voortvloeien uit toerekenbare tekortkoming van Medical Event Assistance.
 • De Organisator staat borg voor de veiligheid van de hulpverlener en slachtoffer(s) en in het uiterste geval wordt het Evenement, festival of wedstrijd stilgelegd als er sprake is van een onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de hulpverleners niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen. Zo nodig zorgt de Organisator van het Evenement op verzoek van Medical Event Assistance voor de aanwezigheid van professionele hulp.

5.0 OVERMACHT

 • Medical Event Assistance is niet aansprakelijk voor schade door het niet leveren van de afgesproken diensten als dat het gevolg is van omstandigheden waarop Medical Event Assistance geen invloed heeft en op grond van de wet niet voor haar rekening komt.

6.0 INZET

 • De hulpverleners werken altijd met minimaal 2 personen.
 • Eventueel kan er een hulpverlener in opleiding aanwezig zijn, deze wordt niet meegenomen in de bezetting.
 • De hulpverlener handelt conform de laatste druk van het oranje Kruis boekje en de goedgekeurde behandelingsprotocollen.
 • Bij ernstige verwondingen en/of calamiteiten of indien anders noodzakelijk wordt door de hulpverlener een huisarts en/of ambulance ingeschakeld.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortkomende kosten.
 • Bij behandeling van slachtoffers zal de hulpverlener een aantal persoonsgegevens noteren. Deze gegevens worden vertrouwelijk en met de uiterste zorg behandeld en aan het einde van de evenement verstuurd naar de GHOR.
 • De hulpverlener vervoert zelf geen slachtoffers, of brengt personen naar huis.
 • De hulpverlener zal contact opnemen met eventuele familieleden of door het slachtoffer opgegeven persoon voor transport en overige behandelingen.
 • De hulpverlener laat zijn gegevens achter bij het slachtoffer voor eventuele nazorg.
 • De hulpverlener kan eventueel volgens afspraak zorg dragen voor de tijdelijke opvang van zoekgeraakte kinderen.
 • De aanvrager draagt zorg voor een eventuele opvang locatie.
 • De hulpverlener kan en mag niet ingezet worden voor orde- en veiligheidstaken.
 • De hulpverlener zal eventuele onveilige situaties melden bij de aanvrager en of GHOR.
 • Als aanvrager onveilige situaties niet direct verbeterd of meldingen van de hulpverlener negeert, houdt Medical Event Assistance het recht voor om direct onze hulpverlening bij het evenement te verwijderen. Deze handeling wordt direct gemeld bij de vergunningverlener.

7.0 Hulpverlening

 • De hulpverleners van Medical Event Assistance krijgen voor het adequaat uitvoeren van hun taak van de organisatie van dit evenement onvoorwaardelijke toegang en medewerking op de plaats van het evenement mocht dit voor het uitvoeren van hun taak noodzakelijk zijn.
 • Aan bezoekers en deelnemers van het evenement wordt voldoende duidelijk gemaakt dat betreden van het (evenementen)terrein voor eigen risico is.
 • De organisatie van het evenement is voldoende en/of adequaat verzekerd zoals verwacht mag worden bij een organisatie van een dergelijk evenement
 • Medical Event Assistance is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door eerste hulp technisch handelen en/of -adviezen anders dan die schade die als zodanig omschreven staat in het burgerlijk wetboek en die ook van toepassing is op de freelance medewerkers van Medical Event Assistance

8.0 COMMUNICATIEMIDDELEN

 • De hulpverleners maken gebruik van een door de organisatie aangeschaft portofoon netwerk. Voor onze medewerkers moet een apart kanaal vrijgemaakt zijn.
 • Dit communicatiemiddel is alleen bedoeld voor de noodzakelijk berichtgeving van medisch aard.
 • Eventueel wordt er gebruik gemaakt van mobiele telefoons (voor niet openbare gegevens)

9.0 BETALINGEN

 • Voor inzet hulpverlening ontvangt u van ons een factuur. De genoemde factuur dient voor aanvang inzet van de hulpverlening te worden voldaan.
 • Bent u een vaste klant dan mag de factuur uiterlijk 14 dagen na evenement betaald worden.
 • In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
 • Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een activiteit is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk acht (8) weken voor de geplande eerste activiteit.
 • Bij annulering tot acht (8) weken voor de eerste activiteit wordt 35% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf acht (8) weken tot vier (4) weken voor de eerste activiteit zal 75% van het verschuldigde offertebedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering binnen vier (4) week voor de eerste activiteit is het volledige offertegeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde tenzij anders is overeengekomen.

10.0 OVERIGE OPMERKINGEN

 • Nederlands recht is van toepassing.